Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van BeSure ICT

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid Voorwaarden
Artikel 3 – Offertes
Artikel 4 – Uitvoering van de Opdracht
Artikel 5 – Contractduur/termijnen
Artikel 6 – Geheimhouding
Artikel 7 – Intellectueel eigendom/gebruik
Artikel 8 – Tekortkomingen
Artikel 9 – Honorarium
Artikel 10 – Meerwerk
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Verwerking persoonsgegevens
Artikel 15 – Personeel
Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:- BeSure ICT: de heer C. (Chris) Grooteman handelend onder de naam ‘BeSure ICT’, ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 82886156.- Voorwaarden: de onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van BeSure ICT.

– Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met BeSure ICT een Overeenkomst sluit dan wel over het sluiten daarvan in onderhandeling treedt.

– Diensten: alle diensten die door BeSure ICT geleverd worden, alsmede zaken die vervaardigd zijn ter ondersteuning en / of illustratie van te leveren of geleverde Diensten.

– Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen BeSure ICT en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

– Opdracht: het verrichten van Diensten waartoe BeSure ICT zich jegens Opdrachtgever in een Overeenkomst of in welke vorm dan ook, heeft verplicht.

– Partijen: BeSure ICT en opdrachtgever samen.

– Offerte: ieder aanbod van BeSure ICT aan een (potentiele) Opdrachtgever om een Overeenkomst aan te gaan.

– Schriftelijk: per reguliere post of via digitale correspondentie (email).

– Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BeSure ICT geen invloed kan uitoefenen, waardoor BeSure ICT niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

 Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van BeSure ICT, alsmede de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtgever en BeSure ICT gesloten en / of te sluiten Overeenkomsten.
 2. Afwijkende bedingen en / of algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden uitsluitend indien en voor zover deze uitdrukkelijk door BeSure ICT schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de specifieke Overeenkomst of Opdracht waarvoor zij zijn aanvaard. In alle andere gevallen worden voorwaarden van Opdrachtgever, hoegenaamd ook, afgewezen en deze zijn niet van toepassing op enige rechtsverhouding tussen BeSure ICT en Opdrachtgever of derden.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met BeSure ICT, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

 Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van BeSure ICT zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. BeSure ICT raakt eerst door acceptatie van een Offerte gebonden nadat zij de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Bedragen in Offertes zijn altijd exclusief BTW.
 3. Offertes zijn maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld.
 4. Offertes zijn inclusief alle werkzaamheden en voor uitvoering van de Opdracht noodzakelijke ‘out of pocket’-kosten zijdens BeSure ICT, met uitzondering van reis- / presentatiekosten en kosten van door BeSure ICT in het kader van de Opdracht in te schakelen derden, tenzij anders vermeld.
 5. Bij samengestelde Offertes bestaat geen enkele verplichting voor BeSure ICT om gedeelten van de Offerte uit te voeren voor de genoemde prijs, als niet de hele Offerte is geaccepteerd.

 

 Artikel 4. Uitvoering van Opdracht

 1. Offertes van BeSure ICT zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. BeSure ICT raakt eerst door acceptatie van een Offerte gebonden nadat zij de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt BeSure ICT zicht het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na de ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 3. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt BeSure ICT slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

  

Artikel 5. Contractduur/termijnen

 1. Termijnen in Offertes en / of Overeenkomsten zijn nimmer fatale termijnen, tenzij dit schriftelijk vooraf expliciet met BeSure ICT is overeengekomen.
 2. Overschrijding van enige termijn door BeSure ICT geeft Opdrachtgever nimmer het recht een Overeenkomst te beëindigen en / of betaling van facturen van BeSure ICT op te schorten.

  

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Beide partijen bij een Overeenkomst dienen alle vertrouwelijke bedrijfsgegevens en overige informatie die zij in het kader van uitvoering van een Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben gekregen geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk indien de andere partij dit heeft medegedeeld of de ontvanger dit wist of behoorde te weten.

 

 Artikel 7. Intellectueel eigendom/gebruik

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 4. Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met wachtwoorden of versleuteling, ter bescherming van de Materialen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Pagina 7/18 Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
 6. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd

Artikel 8. Tekortkomingen

 1. Opdrachtgever dient BeSure ICT bij een gegronde reclamatie alsnog in de gelegenheid te stellen de Opdracht correct uit te voeren, tenzij dit aantoonbaar geen doel meer dient.

 

 Artikel 9. Honorarium

 1. BeSure ICT en Opdrachtgever kunnen voor uitvoering van een Opdracht ofwel een vast honorarium overeenkomen (fixed fee), ofwel een honorarium op basis van werkelijk bestede uren (open begroting).
 2. Bij Opdrachten op basis van een open begroting zal het honorarium worden berekend aan de hand van de werkelijk bestede uren, tegen het gebruikelijke uurtarief van BeSure ICT over de periode waarin de Opdracht is of wordt uitgevoerd, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.
 3. Bedragen in Offertes en kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij Opdrachten op basis van een open begroting met een looptijd langer dan één kalendermaand factureert BeSure ICT per fase of tijdseenheid, naar de keuze van BeSure ICT.
 5. In geval van een Overeenkomst op basis van fixed fee wordt bij opdrachtbevestiging 50% van die fixed fee gefactureerd. De resterende 50% en de overige kosten (onderzoek, extra uren, etc.) worden na voltooiing van de Opdracht gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 6. Voor reis- en presentatiekosten die betrekking hebben op presentaties binnen Nederland wordt een bedrag van € 250,- exclusief BTW per uur per medewerker van BeSure ICT of door BeSure ICT ingeschakelde derde gerekend. Voor presentaties buiten Nederland worden alle reis- en verblijfkosten van medewerkers van BeSure ICT en / of door BeSure ICT ingeschakelde derden gerekend, alsmede een fee ad € 1.500,- exclusief BTW per persoon per dag.
 7. Het staat BeSure ICT vrij om kosten voor door haar in te schakelen derden op voorschotbasis bij Opdrachtgever in rekening te brengen, direct door te belasten of periodiek met het eigen honorarium te factureren.
 8. Indien een fixed fee of uurtarief is overeengekomen is BeSure ICT niettemin gerechtigd tot verhoging van de fixed fee of het uurtarief, indien BeSure ICT kan aantonen dat zich tussen het moment van Offerte en uitvoering van de Opdracht significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen, aldus dat maximaal de significante prijswijziging wordt doorbelast aan Opdrachtgever.

  

Artikel 10. Meerwerk

 1. Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk.
 2. Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever, en vragen om Schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het voorgestelde meerwerk en het daarvoor door Opdrachtnemer gedane aanbod inclusief levertermijn.
 3. Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.
 4. Voor eventuele uitloop van de in de oorspronkelijke offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
 5. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

 

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BeSure ICT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van deze 14 dagen raakt Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever aan BeSure ICT een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Alle redelijke kosten die BeSure ICT maakt ter verkrijging van correcte nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen komen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. In de nakomende gevallen zijn alle vorderingen van BeSure ICT op Opdrachtgever direct:
  – Opdrachtgever geeft BeSure ICT grond te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens BeSure ICT niet zal kunnen nakomen.
  – Opdrachtgever raakt in staat van faillissement, surseance van betaling, verzoekt toelating tot de wettelijke schuldsanering of verliest anderszins het beheer over zijn vermogen.
  – Opdrachtgever is voornemens zijn onderneming te liquideren.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan,  ongeacht of Opdrachtgever vermeldt dat een betaling strekt tot al dan niet gedeeltelijke voldoening van enige latere factuur van BeSure ICT.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de betreffende Overeenkomst. Met directe schade wordt gedoeld op de schade die geleden wordt om de wanprestatie te herstellen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de aan stoffelijke zaken toegebrachte schade, ook wel (materiële) zaakschade genoemd; – kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Opdrachtnemer ertoe te manen om de Overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen; – kosten welke Opdrachtgever heeft gemaakt ter beperking, voorkoming of herstel van de directe schade; – kosten welke Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst; – kosten welke zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te leggen, voor zover dit directe schade betreft zoals in deze bepaling is bedoeld; – kosten welke zijn gemaakt wat in verhouding staat tot het beëindigen of beperken van een datalek (als bedoeld in de AVG). Onverminderd hetgeen wat hiervoor is bepaald, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor andere vormen van aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 25.000 euro (exclusief BTW).
 3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een Gebrek in het Project/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken, Materialen of Resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of Resultaten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.
 8. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden, waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.
 9. Indien de aansprakelijkheidsuitsluiting ex lid 1 van dit artikel niet zou gelden is de aansprakelijkheid van BeSure ICT te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat zij ter zake de specifieke Opdracht waaruit aansprakelijkheid voortvloeit aan Opdrachtgever gefactureerd heeft en betaald heeft gekregen.

 

Artikel 13. Overmacht

 1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.
 2. Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen in de nakoming door derde partijen van wie Opdrachtnemer bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtnemer heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte), (e) mobilisatie, (f) oorlog, (g) oponthoud in het vervoer, (h) stakingen, (i) stagnatie in toelevering, (j) brand, (k) natuurrampen, (l) ziektes, epidemieën of quarantaines en (m) overheidsmaatregelen.
 3. In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.
 4. In geval van Overmacht spant de partij die de Overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.
 5. Indien een overmachtssituatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

 1. Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) Opdrachtnemer en Opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Opdrachtnemer uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de AVG bedoelde verbintenissen.
 2. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van Opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de Diensten, voor zolang als de Overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Opdrachtnemer als verwerker.
 3. De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de Diensten mogelijk door Opdrachtnemer kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de Overeenkomst.
 4. Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.
 5. Opdrachtnemer zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 6. Opdrachtnemer staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Opdrachtnemer, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 7. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke weten regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.
 8. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
 9. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van Opdrachtnemer, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
 10. Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van Opdrachtnemer dient te verstrekken, wijzigen, verplaatsen, verwijderen of af te staan, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer dit verzoek doorsturen aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
 11. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van dit artikel A.11. Deze audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Opdrachtgever. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande schriftelijke aankondiging door Opdrachtgever plaats. De kosten van een audit worden door Opdrachtgever gedragen.
 12. Op alle persoonsgegevens die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Diensten van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Indien Opdrachtnemer wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover onverwijld informeren voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.
 13. Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder(s) en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking van een datalek hiervan op de hoogte. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en/of betrokkenen.
 14. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht, voor zover bekend bij Opdrachtnemer: – de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden); – wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; – de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Opdrachtnemer of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer; – het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt); – een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn; – of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden; – wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken; – contactgegevens voor de opvolging van de melding.
 15. Na afloop van de Overeenkomst verwijdert of retourneert Opdrachtnemer de persoonsgegevens zoals bedoeld in dit artikel 14.3, dit ter keuze van Opdrachtgever

 

Artikel 15. Personeel

 1. Indien Medewerker voor de uitvoering van de Overeenkomst (anders dan dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan) op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden moet verrichten, gelden onderstaande bepalingen.
 2. Opdrachtgever zal Medewerker van Opdrachtnemer die ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever verricht, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht al datgene te doen waarvoor Medewerker zijn werk goed en veilig kan uitvoeren.
 3. Opdrachtnemer zal zich inspannen dat de Medewerker over de juiste functieomschrijving en competenties beschikt. Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om een keuze te maken in Medewerkers, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd een Medewerker te vervangen voor een Medewerker met vergelijkbare competenties en een vergelijkbare functieomschrijving.
 4. Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om enkel bepaalde Medewerkers toegang te geven. Er is tevens geen garantie dat Opdrachtgever kan beschikken over een vast team van Medewerkers, indien dit relevant is.
 5. Het is Opdrachtgever, zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende twee (2) jaren na afloop daarvan Medewerkers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, direct of indirect zakelijke betrekkingen met hen aan te gaan of werkzaamheden door hen te laten verrichten, anders dan in het kader van de Overeenkomst, op straffe van een direct opeisbare boete van €10.000,- per overtreding, te vermeerderen met €500,- voor iedere dag gedurende welke de overtreding voortduurt, welke boetebedragen verschuldigd zullen zijn aan Opdrachtnemer. Dit artikel is tevens van toepassing indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Alle Overeenkomsten tussen BeSure ICT en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen BeSure ICT en Opdrachtgever met betrekking tot of die voortvloeien uit een Overeenkomst of Opdracht zullen uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter binnen wiens werkgebied BeSure ICT laatstelijk haar vestigingsplaats heeft.